Native Chinese: Related Chinese Products & Service
Chinese-architecture

Number In Chinese

Post by Swing on September 22, 2022, Category: Native Chinese 
finger-counting

Table of Contents

Are you ready to explore Chinese number 1 to 100 and beyond? Follow me, and I will show you the native Chinese numbers.

chinese-number-1-to-10
chinese-number-1-to-10

Measure numbers in Chinese

Chinese numbers 0 to 10

NumberHanziPinyin
0líng
1
2èr
3sān
4
5
6liù
7
8
9jiǔ
10shí

Chinese numbers 11 to 100

1. The part of 整十数[zhěng shí shù

NumberHanziPinyin
20二十èr shí
30三十sān shí
40四十sì shí
50五十wǔ shí
60六十liù shí
70七十qī shí
80八十bā shí
90九十jiǔ shí
100一百yī bǎi

2.The part of 非整十数[fēi zhěng shí shù]

Numbers in chinese 11-19

NumberHanziPinyin
11十一shí yī
12十二shí èr
13十三shí sān
14十四shí sì
15十五shí wǔ
16十六shí liù
17十七shí qī
18十八shí bā
19十九shí jiǔ

Numbers in chinese 21-29

NumberHanziPinyin
21二十一èr shí yī
22二十二èr shí èr
23二十三èr shí sān
24二十四èr shí sì
25二十五èr shí wǔ
26二十六èr shí liù
27二十七èr shí qī
28二十八èr shí bā
29二十九èr shí jiǔ

Numbers in chinese 31-39

NumberHanziPinyin
31三十一sān shí yī
32三十二sān shí èr
33三十三sān shí sān
34三十四sān shí sì
35三十五sān shí wǔ
36三十六sān shí liù
37三十七sān shí qī
38三十八sān shí bā
39三十九sān shí jiǔ

Numbers in chinese 41-49

NumberHanziPinyin
41四十一sì shí yī
42四十二sì shí èr
43四十三sì shí sān
44四十四sì shí sì
45四十五sì shí wǔ
46四十六sì shí liù
47四十七sì shí qī
48四十八sì shí bā
49四十九sì shí jiǔ

Numbers in chinese 51-59

NumberHanziPinyin
51五十一wǔ shí yī
52五十二wǔ shí èr
53五十三wǔ shí sān
54五十四wǔ shí sì
55五十五wǔ shí wǔ
56五十六wǔ shí liù
57五十七wǔ shí qī
58五十八wǔ shí bā
59五十九wǔ shí jiǔ

Numbers in chinese 61-69

NumberHanziPinyin
61六十一liù shí yī
62六十二liù shí èr
63六十三liù shí sān
64六十四liù shí sì
65六十五liù shí wǔ
66六十六liù shí liù
67六十七liù shí qī
68六十八liù shí bā
69六十九liù shí jiǔ

Numbers in chinese 71-79

NumberHanziPinyin
71七十一qī shí yī
72七十二qī shí èr
73七十三qī shí sān
74七十四qī shí sì
75七十五qī shí wǔ
76七十六qī shí liù
77七十七qī shí qī
78七十八qī shí bā
79七十九qī shí jiǔ

Numbers in chinese 81-89

NumberHanziPinyin
81八十一bā shí yī
82八十二bā shí èr
83八十三bā shí sān
84八十四bā shí sì
85八十五bā shí wǔ
86八十六bā shí liù
87八十七bā shí qī
88八十八bā shí bā
89八十九bā shí jiǔ

Numbers in chinese 91-99

NumberHanziPinyin
91九十一jiǔ shí yī
92九十二jiǔ shí èr
93九十三jiǔ shí sān
94九十四jiǔ shí sì
95九十五jiǔ shí wǔ
96九十六jiǔ shí liù
97九十七jiǔ shí qī
98九十八jiǔ shí bā
99九十九jiǔ shí jiǔ

Chinese numbers 101 to 1000

1. The part of 整百数[zhěng bǎi shù

NumberHanziPinyin
200二百èr bǎi
300三百sān bǎi
400四百sì bǎi
500五百wǔ bǎi
600六百liù bǎi
700七百qī bǎi
800八百bā bǎi
900九百jiǔ bǎi
1000一千yī qiān

2. The part of 整十数[zhěng shí shù] 

NumberHanziPinyin
110一百一十yī bǎi yī shí
120一百二十yī bǎi èr shí
230二百三十èr bǎi sān shí
340三百四十sān bǎi sì shí
650六百五十liù bǎi wǔ shí
860八百六十bā bǎi liù shí
970九百七十jiǔ bǎi qī shí
580五百八十wǔ bǎi bā shí
790七百九十qī bǎi jiǔ shí

3. The part of 非整十数[fēi zhěng shí shù

NumberHanziPinyin
111一百一十一yī bǎi yī shí yī
123一百二十三yī bǎi èr shí sān
321三百二十一sān bǎi èr shí yī
468四百六十八sì bǎi liù shí bā
531五百三十一wǔ bǎi sān shí yī
637六百三十七liù bǎi sān shí qī
789七百八十九qī bǎi bā shí jiǔ
888八百八十八bā bǎi bā shí bā
999九百九十九jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ

Chinese numbers 1001 to 10000

1.The part of 整千数[zhěng qiān shù] 

NumberHanziPinyin
2000二千èr qiān
3000三千sān qiān
4000四千sì qiān
5000五千wǔ qiān
6000六千liù qiān
7000七千qī qiān
8000八千bā qiān
9000九千jiǔ qiān
10000一万yī wàn

2.The part of 整百数[zhěng bǎi shù]

NumberHanziPinyin
1100一千一百yī qiān yī bǎi
1900一千九百yī qiān jiǔ bǎi
2400二千四百èr qiān sì bǎi
3500三千五百sān qiān wǔ bǎi
6400六千四百liù qiān sì bǎi
8600八千六百bā qiān liù bǎi
9200九千二百jiǔ qiān èr bǎi
5800五千八百wǔ qiān bā bǎi
7300七千三百qī qiān sān bǎi

3.The part of 整十数[zhěng shí shù

NumberHanziPinyin
2110二千一百一十èr qiān yī bǎi yī shí
3120三千一百二十sān qiān yī bǎi èr shí
4230四千二百三十sì qiān èr bǎi sān shí
5340五千三百四十wǔ qiān sān bǎi sì shí
7650七千六百五十qī qiān liù bǎi wǔ shí
7860七千八百六十qī qiān bā bǎi liù shí
6970六千九百七十liù qiān jiǔ bǎi qī shí
9580九千五百八十jiǔ qiān wǔ bǎi bā shí
1790一千七百九十yī qiān qī bǎi jiǔ shí

4.The part of 非整十数[fēi zhěng shí shù]

NumberHanziPinyin
4111四千一百一十一sì qiān yī bǎi yī shí yī
6123六千一百二十三liù qiān yī bǎi èr shí sān
9321九千三百二十一jiǔ qiān sān bǎi èr shí yī
7468七千四百六十八qī qiān sì bǎi liù shí bā
5531五千五百三十一wǔ qiān wǔ bǎi sān shí yī
8637八千六百三十七bā qiān liù bǎi sān shí qī
2789二千七百八十九èr qiān qī bǎi bā shí jiǔ
1888一千八百八十八yī qiān bā bǎi bā shí bā
3999三千九百九十九sān qiān jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ

Finger counting number in Chinese

finger-counting
finger-counting

Phone number in Chinese

The phone number should be easy if you master the Chinese numbers 0 to 9.

One little tips: Number One (1) in phone numbers is not spoken as [yī] 一 but instead 幺 [yāo] is used. The general belief is that One and Seven sound similar [yi and qi] when spoken quickly, hence the introduction of [yāo]. 

phone-numbers-in-chinese
phone-numbers-in-chinese

Someone’s cell phone number is 18623459876

We say: yāo bā liù èr sān sì wǔ jiǔ bā qī liù

fixed-line-telephone-numbers-in-chinese
fixed-line-telephone-numbers-in-chinese

But if you use the fixed-line telephone, you shoud add the area code before your phone number

For example: 020-8637529

cityarea code拼音
北京běi jīng010líng yāo líng
上海shàng hǎi021líng èr yāo
广州guǎng zhōu020líng èr líng
深圳shēn zhèn0755líng qī wǔ wǔ
武汉wǔ hàn027líng èr qī

Birthday number in Chinese

Do you know how to say your birthday number in Chinese? Let’s learn some words first.

EnglishCharacterPinyin
yearnián
monthyuè
date日(formal Chinese)
date号(oral Chinese)hào

Then we use a simple formula to describe our birthday numbers, a little different from English.

年 (nián) + 月 (yuè) + 日 (rì)

For example:
我的生日在2005年2月18日。
wǒ de shēng rì zài èr líng líng wǔ nián èr yuè shí bā rì.
My birthday is on February the eighteenth, 2005.

how-old-are-you
how-old-are-you

Then when someone ask you:
你多大了?/你几岁?
nǐ duō dà le ?/ nǐ jǐ suì ?
How old are you?
You can answer like this:
我17岁。
wǒ shí qī suì.
I’m 17 years old.

Traditional number in Chinese

The ancient Chinese people's wisdom is great. They create some traditional numbers in Chinese, such as:

the-heavenly-Stems-counting-1-to-10
the-heavenly-Stems-counting-1-to-10

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
[jiǎ 、yǐ 、bǐng 、dīng 、wù 、jǐ 、gēng 、xīn 、rén 、guǐ] 

the-earthly-branches-counting-1-to-12
the-earthly-branches-counting-1-to-12

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
[zǐ 、chǒu 、yín 、mǎo 、chén 、sì 、wǔ 、wèi 、shēn 、yǒu 、xū 、hài] 

Tongue twister about number in chinese

number-tongue-twister-in-chinese
number-tongue-twister-in-chinese

一葫芦酒九两六,一葫芦油六两九。六两九的油,要换九两 六的酒,九两六的酒,不换六两九的油。
yī hú lú jiǔ jiǔ liǎng liù ,yī hú lú yóu liù liǎng jiǔ 。liù liǎng jiǔ de yóu ,yào huàn jiǔ liǎng liù de jiǔ ,jiǔ liǎng liù de jiǔ ,bú huàn liù liǎng jiǔ de yóu 。

四是四,十是十,十四是十四,四十是四十。莫把四字说成 十,休将十字说成四。若要分清四十和十四,经常练说十和四。
sì shì sì ,shí shì shí ,shí sì shì shí sì ,sì shí shì sì shí 。mò bǎ sì zì shuō chéng shí ,xiū jiāng shí zì shuō chéng sì 。ruò yào fèn qīng sì shí hé shí sì ,jīng cháng liàn shuō shí hé sì 。

三月三,小三去登山。上山又下山,下山又上山。登了三次 山,跑了三里三。出了一身汗,湿了三件衫。小三山上大声喊:“离 天只有三尺三!”
sān yuè sān ,xiǎo sān qù dēng shān 。shàng shān yòu xià shān ,xià shān yòu shàng shān 。dēng le sān cì shān ,pǎo le sān lǐ sān 。chū le yī shēn hàn ,shī le sān jiàn shān 。xiǎo sān shān shàng dà shēng hǎn :“lí tiān zhī yǒu sān chǐ sān !”

九十九头牛,驮着九十九个篓。每篓装着九十九斤油。牛背 油篓扭着走,油篓磨坏篓漏油,九十九斤一个篓,还剩六十六斤油。 你说漏了几十几斤油?
jiǔ shí jiǔ tóu niú ,tuó zhe jiǔ shí jiǔ gè lǒu 。měi lǒu zhuāng zhe jiǔ shí jiǔ jīn yóu 。niú bèi yóu lǒu niǔ zhe zǒu ,yóu lǒu mó huài lǒu lòu yóu ,jiǔ shí jiǔ jīn yī gè lǒu ,hái shèng liù shí liù jīn yóu 。 nǐ shuō lòu le jǐ shí jǐ jīn yóu ?

The explanation and usage of number in Chinese

0 in Chinese

零 [líng]
0 related vocabulary in Chinese
零元 [líng yuán] : 0 yuan Chinese currency
零分 [líng fèn] : 0 score in a game or examination
零点伍元 [líng diǎn wǔ yuán]: 0.5 yuan Chinese currency

1 in Chinese1 related vocabulary in Chinese
一 [yī] : Number one
壹元 [yī yuán]: one yuan Chinese currency
壹拾叁元 [yī shí sān yuán]: 13 yuan Chinese currency

2 in Chinese

èr
èr
2 related vocabulary in Chinese
二 [èr] : Number two
贰元 [èr yuán]: two yuan Chinese currency

3 in Chinese

sān
sān
3 related vocabulary in Chinese
三[sān] : Number three
叁元 [sān yuán]: three yuan Chinese currency

4 in Chinese4 related vocabulary in Chinese
四[sì] : Number four
肆元 [sì yuán]: four yuan Chinese currency

5 in Chinese5 related vocabulary in Chinese
五[wǔ] : Number five
伍元 [wǔ yuán]: five yuan Chinese currency

6 in Chinese

liù
liù
6 related vocabulary in Chinese
六[liù]: Number six
陆元 [liù yuán]: six yuan Chinese currency

7 in Chinese7 related vocabulary in Chinese
七[qī]: Number seven
柒元 [qī yuán]: seven yuan Chinese currency

8 in Chinese8 related vocabulary in Chinese
八 [bā]: Number eight
捌元 [bā yuán]: eight yuan Chinese currency

9 in Chinese

jiǔ
jiǔ
9 related vocabulary in Chinese
九 [jiǔ]: Number nine
玖元 [jiǔ yuán]: nine yuan Chinese currency

10 in Chinese

shí
shí
10 related vocabulary in Chinese
十 [shí]: Number ten
拾元 [shí yuán]: ten yuan Chinese currency

11 in Chinese

十一 shí yī
拾壹 shí yī
11 related vocabulary in Chinese
十一本书 [shí yī běn shū]: eleven books
拾壹元 [shí yīyuán]: eleven yuan Chinese currency

12 in Chinese

十二 shí èr
拾贰 shí èr
12 related vocabulary in Chinese
十二个橘子 [shí èr gè jú zǐ]: twelve oranges
拾贰元 [shí èr yuán]: twelve yuan Chinese currency

13 in Chinese

十三 shí sān
拾叁 shí sān
13 related vocabulary in Chinese
十三只兔子[shí sān zhī tù zǐ]: thirteen rabbits
拾叁元 [shí sān yuán]: thirteen yuan Chinese currency

14 in Chinese

十四 shí sì
拾肆 shí sì
14 related vocabulary in Chinese
十四支笔 [shí sì zhī bǐ]: fourteen pens
拾肆元 [shí sì yuán]: fourteen yuan Chinese currency

15 in Chinese

十五 shí wǔ
拾伍 shí wǔ
15 related vocabulary in Chinese
十五张卡片 [shí wǔ zhāng kǎ piàn]: fifteen cards
拾伍元 [shí wǔ yuán]: fifteen yuan Chinese currency

16 in Chinese

十六 shí liù
拾陆 shí liù
16 related vocabulary in Chinese
十六个香蕉 [shí liù gè xiāng jiāo]: sixteen bananas
拾陆元 [shí liù yuán]: sixteen yuan Chinese currency

17 in Chinese

十七 shí qī
拾柒 shí qī
17 related vocabulary in Chinese
十七个男人 [shí qī gè nán rén]: seventeen men
拾柒元 [shí qī yuán]: seventeen yuan Chinese currency

18 in Chinese

十八 shí bā
拾捌 shí bā
18 related vocabulary in Chinese
十八张桌子 [shí bā zhāng zhuō zǐ]: eighteen desks
拾捌元 [shí bā yuán]: eighteen yuan Chinese currency

19 in Chinese

十九 shí jiǔ
拾玖 shí jiǔ
19 related vocabulary in Chinese
十九把椅子 [shí jiǔ bǎ yǐ zǐ]:nineteen chairs
拾玖元 [shí jiǔ yuán]: nineteen yuan Chinese currency

20 in Chinese

二十 èr shí
贰拾 èr shí
20 related vocabulary in Chinese
二十条鱼 [èr shí tiáo yú]:twenty fish
贰拾元 [èr shí yuán]: twenty yuan Chinese currency

21 in Chinese

二十一 èr shí yī
贰拾壹 èr shí yī
21 related vocabulary in Chinese
二十一只狗 [èr shí yī zhī gǒu]:twenty-one dogs
贰拾壹元 [èr shí yīyuán]: twenty-one yuan Chinese currency

22 in Chinese

二十二 èr shí èr
贰拾贰 èr shí èr
22 related vocabulary in Chinese
二十二个小孩 [èr shí èr gè xiǎo hái]:twenty-two children
贰拾贰元 [èr shí èr yuán]: twenty- two yuan Chinese currency

23 in Chinese

二十三 èr shí sān
贰拾叁 èr shí sān
23 related vocabulary in Chinese
二十三个杯子 [èr shí sān gè bēi zǐ]:twenty-three children
贰拾叁元 [èr shí sān yuán]: twenty- three yuan Chinese currency

24 in Chinese

二十四 èr shí sì
贰拾肆 èr shí sì
24 related vocabulary in Chinese
二十四朵花 [èr shí sì duǒ huā]:twenty-four flowers
贰拾肆元 [èr shí sì yuán]: twenty- four yuan Chinese currency

25 in Chinese

二十五 èr shí wǔ
贰拾伍 èr shí wǔ
25 related vocabulary in Chinese
二十五个草莓 [èr shí wǔ gè cǎo méi]:twenty-five strawberries
贰拾伍元 [èr shí wǔ yuán]: twenty- five yuan Chinese currency

26 in Chinese

二十六 èr shí liù
贰拾陆 èr shí liù
26 related vocabulary in Chinese
二十六个女孩 [èr shí liù gè nǚ hái]:twenty-six girls
贰拾陆元 [èr shí liù yuán]: twenty- six yuan Chinese currency

27 in Chinese

二十七 èr shí qī
贰拾柒 èr shí qī
27 related vocabulary in Chinese
二十七只蜜蜂 [èr shí qī zhī mì fēng]:twenty-seven bees
贰拾柒元 [èr shí qī yuán]: twenty- seven yuan Chinese currency

28 in Chinese

二十八 èr shí bā
贰拾捌 èr shí bā
28 related vocabulary in Chinese
二十八颗树 [èr shí bā kē shù]:twenty-eight trees
贰拾捌元 [èr shí eight yuán]: twenty- eight yuan Chinese currency

29 in Chinese

二十九 èr shí jiǔ
贰拾玖 èr shí jiǔ
29 related vocabulary in Chinese
二十九只小鸟 [èr shí jiǔ zhī xiǎo niǎo]:twenty-nine birds
贰拾玖元 [èr shí jiǔ yuán]: twenty- nine yuan Chinese currency

30 in Chinese

三十 sān shí
叁拾 sān shí
30 related vocabulary in Chinese
三十个老师 [sān shí gè lǎo shī]:thirty teachers
叁拾元 [sān shí yuán]: thirty yuan Chinese currency

31 in Chinese

三十一 sān shí yī
叁拾壹 sān shí yī
31 related vocabulary in Chinese
三十一只猫 [sān shí yī zhī māo]:thirty-one cats
叁拾壹元 [sān shí yī yuán]: thirty-one yuan Chinese currency

32 in Chinese

三十二 sān shí èr
叁拾贰 sān shí èr
32 related vocabulary in Chinese
三十二幅画 [sān shí èr fú huà]:thirty-two pictures
叁拾贰元 [sān shí èr yuán]: thirty-two yuan Chinese currency

33 in Chinese

三十三 sān shí sān
叁拾叁 sān shí sān
33 related vocabulary in Chinese
三十三个梨 [sān shí sān gè lí]:thirty-three pears
叁拾叁元 [sān shí sān yuán]: thirty-three yuan Chinese currency

34 in Chinese

三十四 sān shí sì
叁拾肆 sān shí sì
34 related vocabulary in Chinese
三十四个男孩 [sān shí sì gè nán hái]:thirty-four boys
叁拾肆元 [sān shí sì yuán]: thirty-four yuan Chinese currency

35 in Chinese

三十五 sān shí wǔ
叁拾伍 sān shí wǔ
35 related vocabulary in Chinese
三十五只羊 [sān shí wǔ zhī yáng]:thirty-five sheep
叁拾伍元 [sān shí wǔ yuán]: thirty-five yuan Chinese currency

36 in Chinese

三十六 sān shí liù
叁拾陆 sān shí liù
36 related vocabulary in Chinese
三十六台电脑 [sān shí liù tái diàn nǎo]:thirty-six computers
叁拾陆元 [sān shí liù yuán]: thirty-six yuan Chinese currency

38 in Chinese

三十八 sān shí bā
叁拾捌 sān shí bā
38 related vocabulary in Chinese
三十八扇门 [sān shí bā shàn mén]:thirty-eight doors
叁拾捌元 [sān shí bā yuán]: thirty-eight yuan Chinese currency

39 in Chinese

三十九 sān shí jiǔ
叁拾玖 sān shí jiǔ
39 related vocabulary in Chinese
三十九扇窗 [sān shí jiǔ shàn chuāng]:thirty-nine windows
叁拾玖元 [sān shí jiǔ yuán]: thirty-nine yuan Chinese currency

40 in Chinese

四十 sì shí
肆拾 sì shí
40 related vocabulary in Chinese
四十辆车 [sì shí liàng chē]:forty cars
肆拾元 [sì shí yuán]: forty yuan Chinese currency

41 in Chinese

四十一 sì shí yī
肆拾壹 sì shí yī
41 related vocabulary in Chinese
四十一架飞机 [sì shí yī jià fēi jī]:forty-one planes
肆拾壹元 [sì shí yīyuán]: forty-one yuan Chinese currency

42 in Chinese

四十二 sì shí èr
肆拾贰 sì shí èr
42 related vocabulary in Chinese
四十二辆火车 [sì shí èr liàng huǒ chē]:forty-two trains
肆拾贰元 [sì shí èr yuán]: forty-two yuan Chinese currency

43 in Chinese

四十三 sì shí sān
肆拾叁 sì shí sān
43 related vocabulary in Chinese
四十三只蝴蝶 [sì shí sān zhī hú dié]:forty-three butterflies
肆拾叁元 [sì shí sān yuán]: forty-three yuan Chinese currency

44 in Chinese

四十四 sì shí sì
肆拾肆 sì shí sì
44 related vocabulary in Chinese
四十四只鹿 [sì shí sì zhī lù]:forty-four deer
肆拾肆元 [sì shí sì yuán]: forty-four yuan Chinese currency

45 in Chinese

四十五 sì shí wǔ
肆拾伍 sì shí wǔ
45 related vocabulary in Chinese
四十五只青蛙 [sì shí wǔ zhī qīng wā]:forty-five frogs
肆拾伍元 [sì shí wǔ yuán]: forty-five yuan Chinese currency

46 in Chinese

四十六 sì shí liù
肆拾陆 sì shí liù
46 related vocabulary in Chinese
四十六件外套 [sì shí liù jiàn wài tào]:forty-six coats
肆拾陆元 [sì shí liù yuán]: forty-six yuan Chinese currency

47 in Chinese

四十七 sì shí qī
肆拾柒 sì shí qī
47 related vocabulary in Chinese
四十七件衬衣 [sì shí qī jiàn chèn yī]:forty-seven shirts
肆拾柒元 [sì shí qī yuán]: forty-seven yuan Chinese currency

48 in Chinese

四十八 sì shí bā
肆拾捌 sì shí bā
48 related vocabulary in Chinese
四十八件毛衣 [sì shí bā jiàn máo yī]:forty-eight sweaters
肆拾捌元 [sì shí bā yuán]: forty-eight yuan Chinese currenc

49 in Chinese

四十九 sì shí jiǔ
肆拾玖 sì shí jiǔ
49 related vocabulary in Chinese
四十九部手机 [sì shí jiǔ bù shǒu jī]:forty-nine telephones
肆拾玖元 [sì shí jiǔ yuán]: forty-nine yuan Chinese currency

50 in Chinese

五十 wǔ shí
伍拾 wǔ shí
50 related vocabulary in Chinese
五十张票 [wǔ shí zhāng piào]:fifty tickets
伍拾元 [wǔ shí yuán]: fifty yuan Chinese currency

52 in Chinese

五十二 wǔ shí èr
伍拾贰 wǔ shí èr
52 related vocabulary in Chinese
五十二块橡皮 [wǔ shí èr kuài xiàng pí]:fifty-two erasers
伍拾贰元 [wǔ shí èr yuán]: fifty-two yuan Chinese currency

53 in Chinese

五十三 wǔ shí sān
伍拾叁 wǔ shí sān
53 related vocabulary in Chinese
五十三把尺子 [wǔ shí sān bǎ chǐ zǐ]:fifty-three rulers
伍拾叁元 [wǔ shí sān yuán]: fifty-three yuan Chinese currency

54 in Chinese

五十四 wǔ shí sì
伍拾肆 wǔ shí sì
54 related vocabulary in Chinese
五十四只铅笔 [wǔ shí sì zhī qiān bǐ]:fifty-four pencils
伍拾肆元 [wǔ shí sì yuán]: fifty-four yuan Chinese currency

55 in Chinese

五十五 wǔ shí wǔ
伍拾伍 wǔ shí wǔ
55 related vocabulary in Chinese
五十五张床 [wǔ shí wǔ zhāng chuáng]:fifty-five beds
伍拾伍元 [wǔ shí wǔ yuán]: fifty- five yuan Chinese currency

56 in Chinese

五十六 wǔ shí liù
伍拾陆 wǔ shí liù
56 related vocabulary in Chinese
五十六个文具盒 [wǔ shí liù gè wén jù hé]:fifty-six pencil-boxes
伍拾陆元 [wǔ shí liù yuán]: fifty-six yuan Chinese currency

57 in Chinese

五十七 wǔ shí qī
伍拾柒 wǔ shí qī
57 related vocabulary in Chinese
五十七个女人 [wǔ shí qī gè nǚ rén]:fifty-seven women
伍拾柒元 [wǔ shí qī yuán]: fifty-seven yuan Chinese currency

59 in Chinese

五十九 wǔ shí jiǔ
伍拾玖 wǔ shí jiǔ
59 related vocabulary in Chinese
五十九只乌龟 [wǔ shí jiǔ zhī wū guī]:fifty-nine turtles
伍拾玖元 [wǔ shí jiǔ yuán]: fifty-nine yuan Chinese currency

60 in Chinese

六十 liù shí
陆拾 liù shí
60 related vocabulary in Chinese
六十块蛋糕 [liù shí kuài dàn gāo]:sixty cakes
陆拾元 [liù shí yuán]: sixty yuan Chinese currency

61 in Chinese

六十一 liù shí yī
陆拾壹 liù shí yī
61 related vocabulary in Chinese
六十一个沙发 [liù shí yī gè shā fā]:sixty-one sofas
陆拾壹元 [liù shí yīyuán]: sixty -one yuan Chinese currency

63 in Chinese

六十三 liù shí sān
陆拾叁 liù shí sān
63 related vocabulary in Chinese
六十三个电视 [liù shí sān gè diàn shì]:sixty-three TVs
陆拾叁元 [liù shí sān yuán]: sixty-three yuan Chinese currency

64 in Chinese

六十四 liù shí sì
陆拾肆 liù shí sì
64 related vocabulary in Chinese
六十四张餐桌 [liù shí sì zhāng cān zhuō]:sixty-four tables
陆拾肆元 [liù shí sì yuán]: sixty- four yuan Chinese currency

65 in Chinese

六十五 liù shí wǔ
陆拾伍 liù shí wǔ
65 related vocabulary in Chinese
六十五个碗 [liù shí wǔ gè wǎn]:sixty-five bowls
陆拾伍元 [liù shí wǔ yuán]: sixty- five yuan Chinese currency

66 in Chinese

六十六 liù shí liù
陆拾陆 liù shí liù
66 related vocabulary in Chinese
六十六把勺子 [liù shí liù bǎ sháo zǐ]:sixty-six spoons
陆拾陆元 [liù shí liù yuán]: sixty-six yuan Chinese currency

68 in Chinese

六十八 liù shí bā
陆拾捌 liù shí bā
68 related vocabulary in Chinese
六十八个玻璃杯 [liù shí bā gè bō lí bēi]:sixty-eight glasses
陆拾捌元 [liù shí bā yuán]: sixty-eight yuan Chinese currency

69 in Chinese

六十九 liù shí jiǔ
陆拾玖 liù shí jiǔ
69 related vocabulary in Chinese
六十九只狮子 [liù shí jiǔ zhī shī zǐ]: sixty-nine lions
陆拾玖元 [liù shí jiǔ yuán]: sixty-nine yuan Chinese currency

70 in Chinese

七十 qī shí
柒拾 qī shí
70 related vocabulary in Chinese
七十辆公交车 [qī shí liàng gōng jiāo chē]:seventy buses
柒拾元 [qī shí yuán]: seventy yuan Chinese currency

71 in Chinese

七十一 qī shí yī
柒拾壹 qī shí yī
71 related vocabulary in Chinese
七十一把叉子 [qī shí yī bǎ chā zǐ]: seventy-one forks
柒拾壹元 [qī shí yīyuán]: seventy -one yuan Chinese currency

73 in Chinese

七十三 qī shí sān
柒拾叁 qī shí sān
73 related vocabulary in Chinese
七十三所学校 [qī shí sān suǒ xué xiào]: seventy-three schools
柒拾叁元 [qī shí sān yuán]: seventy - three yuan Chinese currency

75 in Chinese

七十五 qī shí wǔ
柒拾伍 qī shí wǔ
75 related vocabulary in Chinese
七十五个城市 [qī shí wǔ gè chéng shì]: seventy-five cities
柒拾伍元 [qī shí wǔ yuán]: seventy - five yuan Chinese currency

77 in Chinese

七十七 qī shí qī
柒拾柒 qī shí qī
77 related vocabulary in Chinese
七十七个国家 [qī shí qī gè guó jiā]: seventy-seven countries
柒拾柒元 [qī shí qī yuán]: seventy - seven yuan Chinese currency

78 in Chinese

七十八 qī shí bā
柒拾捌 qī shí bā
78 related vocabulary in Chinese
七十八个小镇 [qī shí bā gè xiǎo zhèn]: seventy-eight towns
柒拾捌元 [qī shí bā yuán]: seventy - eight yuan Chinese currency

80 in Chinese

八十 bā shí
捌拾 bā shí
80 related vocabulary in Chinese
八十只猴子 [bā shí zhī hóu zǐ]: eighty monkeys
捌拾元 [bā shí yuán]: eighty yuan Chinese currency

81 in Chinese

八十一 bā shí yī
捌拾壹 bā shí yī
81 related vocabulary in Chinese
八十一个乡村 [bā shí yī gè xiāng cūn]: eighty-one villages
捌拾壹元 [bā shí yīyuán]: eighty -one yuan Chinese currency

82 in Chinese

八十二 bā shí èr
捌拾贰 bā shí èr
82 related vocabulary in Chinese
八十二个碟子 [bā shí èr gè dié zǐ]: eighty-two plates
捌拾贰元 [bā shí èr yuán]: eighty -two yuan Chinese currency

85 in Chinese

八十五 bā shí wǔ
捌拾伍 bā shí wǔ
85 related vocabulary in Chinese
八十五只熊 [bā shí wǔ zhī xióng]: eighty-five bears
捌拾伍元 [bā shí wǔ yuán]: eighty-five yuan Chinese currency

86 in Chinese

八十六 bā shí liù
捌拾陆 bā shí liù
86 related vocabulary in Chinese
八十六只老虎 [bā shí liù zhī lǎo hǔ]: eighty-six tigers
捌拾陆元 [bā shí liù yuán]: eighty-six yuan Chinese currency

88 in Chinese

八十八 bā shí bā
捌拾捌 bā shí bā
88 related vocabulary in Chinese
八十八只大象 [bā shí bā zhī dà xiàng]: eighty-eight elephents
捌拾捌元 [bā shí bā yuán]: eighty-eight yuan Chinese currency

90 in Chinese

九十 jiǔ shí
玖拾 jiǔ shí
90 related vocabulary in Chinese
九十头猪 [jiǔ shí tóu zhū]: ninety pigs
玖拾元 [jiǔ shí yuán]: ninety yuan Chinese currency

91 in Chinese

九十一 jiǔ shí yī
玖拾壹 jiǔ shí yī
91 related vocabulary in Chinese
九十一个西瓜 [jiǔ shí yī gè xī guā]: ninety-one watermellons
玖拾壹元 [jiǔ shí yīyuán]: ninety -one yuan Chinese currency

93 in Chinese

九十三 jiǔ shí sān
玖拾叁 jiǔ shí sān
93 related vocabulary in Chinese
九十三个桃子 [jiǔ shí sān gè táo zǐ]: ninety-three peaches
玖拾叁元 [jiǔ shí sān yuán]: ninety -three yuan Chinese currency

96 in Chinese

九十六 jiǔ shí liù
玖拾陆 jiǔ shí liù
96 related vocabulary in Chinese
九十六只蜻蜓 [jiǔ shí liù zhī qīng tíng]: ninety-six dragonflies
玖拾陆元 [jiǔ shí liù yuán]: ninety -six yuan Chinese currency

97 in Chinese

九十七 jiǔ shí qī
玖拾柒 jiǔ shí qī
97 related vocabulary in Chinese
九十七只老鼠 [jiǔ shí qī zhī lǎo shǔ]: ninety-seven mice
玖拾柒元 [jiǔ shí qī yuán]: ninety -seven yuan Chinese currency

98 in Chinese

九十八 jiǔ shí bā
玖拾捌 jiǔ shí bā
98 related vocabulary in Chinese
九十八条蛇 [jiǔ shí bā tiáo shé]: ninety-eight snakes
玖拾捌元 [jiǔ shí bā yuán]: ninety -eight yuan Chinese currency

99 in Chinese

九十九 jiǔ shí jiǔ
玖拾玖 jiǔ shí jiǔ
99 related vocabulary in Chinese
九十九个蓝莓 [jiǔ shí jiǔ gè lán méi]: ninety-nine blueberries
玖拾玖元 [jiǔ shí jiǔ yuán]: ninety -nine yuan Chinese currency

100 in Chinese

一百 yī bǎi
壹佰 yī bǎi
100 related vocabulary in Chinese
一百个鸡蛋 [yī bǎi gè jī dàn]: one hundred eggs
壹佰元 [yī bǎi yuán]: one hundred yuan Chinese currency

101 in Chinese

一百零一 yī bǎi líng yī
壹佰零壹 yī bǎi líng yī
101 related vocabulary in Chinese
一百零一个键盘 [yī bǎi líng yī gè jiàn pán]: one hundred and one keyboards
壹佰零壹元 [yī bǎi líng yī yuán]: one hundred and one yuan Chinese currency

103 in Chinese

一百零三 yī bǎi líng sān
壹佰零叁 yī bǎi líng sān
103 related vocabulary in Chinese
一百零三个盒子 [yī bǎi líng sān gè hé zǐ]: one hundred and three boxes
壹佰零叁元 [yī bǎi líng sān yuán]: one hundred and three yuan Chinese currency

105 in Chinese

一百零五 yī bǎi líng wǔ
壹佰零伍 yī bǎi líng wǔ
105 related vocabulary in Chinese
一百零五块黑板 [yī bǎi líng wǔ kuài hēi bǎn]: one hundred and five blackboards
壹佰零伍元 [yī bǎi líng wǔ yuán]: one hundred and five yuan Chinese currency

108 in Chinese

一百零八 yī bǎi líng bā
壹佰零捌 yī bǎi líng bā
108 related vocabulary in Chinese
一百零八个好汉 [yī bǎi líng bā gè hǎo hàn]: one hundred and eight good men
壹佰零捌元 [yī bǎi líng bā yuán]: one hundred and eight yuan Chinese currency

110 in Chinese

一百一十 yī bǎi yī shí
壹佰壹拾 yī bǎi yī shí
110 related vocabulary in Chinese
一百一十面墙 [yī bǎi yī shí miàn qiáng]: one hundred and ten walls
壹佰壹拾元 [yī bǎi yī shí yuán]: one hundred and ten yuan Chinese currency

111 in Chinese

一百一十一 yī bǎi yī shí yī
壹佰壹拾壹 yī bǎi yī shí yī
111 related vocabulary in Chinese
一百一十一个房子 [yī bǎi yī shí yī gè fáng zǐ]: one hundred and eleven houses
壹佰壹拾壹元 [yī bǎi yī shí yīyuán]: one hundred and eleven yuan Chinese currency

123 in Chinese

一百二十三 yī bǎi èr shí sān
壹佰贰拾叁 yī bǎi èr shí sān
123 related vocabulary in Chinese
一百二十三个医院 [yī bǎi èr shí sān gè yī yuàn]: one hundred and twenty-three hospitals
壹佰贰拾叁元 [yī bǎi èr shí sān yuán]: one hundred and twenty-three yuan Chinese currency

125 in Chinese

一百二十五 yī bǎi èr shí wǔ
壹佰贰拾伍 yī bǎi èr shí wǔ
125 related vocabulary in Chinese
一百二十五个邮局 [yī bǎi èr shí wǔ gè yóu jú]: one hundred and twenty-five post offices
壹佰贰拾伍元 [yī bǎi èr shí wǔ yuán]: one hundred and twenty-five yuan Chinese currency

143 in Chinese

一百四十三 yī bǎi sì shí sān
壹佰肆拾叁 yī bǎi sì shí sān
143 related vocabulary in Chinese
一百四十三个风扇 [yī bǎi sì shí sān gè fēng shàn]: one hundred and forty-three fans
壹佰肆拾叁元 [yī bǎi sì shí sān yuán]: one hundred and forty-three yuan Chinese currency

150 in Chinese

一百五十 yī bǎi wǔ shí
壹佰伍拾 yī bǎi wǔ shí
150 related vocabulary in Chinese
一百五十个玩具 [yī bǎi wǔ shí gè wán jù]: one hundred and fifty toys
壹佰伍拾元 [yī bǎi wǔ shí yuán]: one hundred and fifty yuan Chinese currency

160 in Chinese

一百六十 yī bǎi liù shí
壹佰陆拾 yī bǎi liù shí
160 related vocabulary in Chinese
一百六十辆货车 [yī bǎi liù shí liàng huò chē]: one hundred and sixty trucks
壹佰陆拾元 [yī bǎi liù shí yuán]: one hundred and sixty yuan Chinese currency

168 in Chinese

一百六十八 yī bǎi liù shí bā
壹佰陆拾捌 yī bǎi liù shí bā
168 related vocabulary in Chinese
一百六十八条河 [yī bǎi liù shí bā tiáo hé]: one hundred and sixty-eight rivers
壹佰陆拾捌元 [yī bǎi liù shí bā yuán]: one hundred and sixty-eight yuan Chinese currency

180 in Chinese

一百八十 yī bǎi bā shí
壹佰捌拾 yī bǎi bā shí
180 related vocabulary in Chinese
一百八十艘船 [yī bǎi bā shí sōu chuán]: one hundred and eighty ships
壹佰捌拾元 [yī bǎi bā shí yuán]: one hundred and eighty yuan Chinese currency

200 in Chinese

二百 èr bǎi
贰佰 èr bǎi
200 related vocabulary in Chinese
二百只鸡 [èr bǎi zhī jī]: two hundred chickens
贰佰元 [èr bǎi yuán]: two hundred yuan Chinese currency

250 in Chinese

二百五十 èr bǎi wǔ shí
贰佰伍拾 èr bǎi wǔ shí
250 related vocabulary in Chinese
二百五十只鸭 [èr bǎi zhī yā]: two hundred and fifty ducks
贰佰伍拾元 [èr bǎi wǔ shí yuán]: two hundred and fifty yuan Chinese currency

300 in Chinese

三百 sān bǎi
叁佰 sān bǎi
300 related vocabulary in Chinese
三百只鹅 [yī bǎi zhī é]: three hundred geese
叁佰元 [sān bǎi yuán]: three hundred yuan Chinese currency

365 in Chinese

三百六十五 sān bǎi liù shí wǔ
叁佰陆拾伍 sān bǎi liù shí wǔ
365 related vocabulary in Chinese
三百六十天 [sān bǎi liù shí tiān]: three hundred and sixty-five days
叁佰陆拾伍元 [sān bǎi liù shí wǔ yuán]: three hundred and sixty-five yuan Chinese currency

400 in Chinese

四百 sì bǎi
肆佰 sì bǎi
400 related vocabulary in Chinese
四百只狐狸 [sì bǎi zhī hú lí]: four hundred foxes
肆佰元 [sì bǎi yuán]: four hundred yuan Chinese currency

420 in Chinese

四百二十 sì bǎ èr shí
肆佰贰拾 sì bǎi èr shí
420 related vocabulary in Chinese
四百二十只燕子 [sì bǎi zhī yàn zǐ]: four hundred and twenty swallows
肆佰贰拾元 [sì bǎi èr shí yuán]: four hundred and twenty yuan Chinese currency

444 in Chinese

四百四十四 sì bǎ sì shí si
肆佰肆拾肆 sì bǎi sì shí si
444 related vocabulary in Chinese
四百四十四个刷子 [sì bǎi sì shí sì gè shuā zǐ]: four hundred and forty-four brushes
肆佰肆拾肆元 [sì bǎi sì shí si yuán]: four hundred and forty-four yuan Chinese currency

456 in Chinese

四百五十六 sì bǎ wǔ shí liù
肆佰伍拾陆 sì bǎi wǔ shí liù
456 related vocabulary in Chinese
四百五十六个学生 [sì bǎi wǔ shí liù gè xué shēng]: four hundred and fifty-six brushes
肆佰伍拾陆元 [sì bǎi wǔ shí liù yuán]: four hundred and fifty-six yuan Chinese currency

500 in Chinese

五百 wǔ bǎi
伍佰 wǔ bǎi
500 related vocabulary in Chinese
五百个宝宝 [wǔ bǎi gè bǎo bǎo]: five hundred babies
伍佰元 [wǔ bǎi yuán]: five hundred yuan Chinese currency

502 in Chinese

五百零二 wǔ bǎi líng èr
伍佰零贰 wǔ bǎi líng èr
502 related vocabulary in Chinese
五百零二个医生 [wǔ bǎi líng èr gè yī shēng]: five hundred and two doctors
伍佰零贰元 [wǔ bǎi líng èr yuán]: five hundred and two yuan Chinese currency

514 in Chinese

五百一十四 wǔ bǎi yī shí sì
伍佰壹拾肆 wǔ bǎi yī shí sì
514 related vocabulary in Chinese
五百一十四个护士 [wǔ bǎi yī shí sì gè hù shì]: five hundred and fourteen nurses
伍佰壹拾肆元 [wǔ bǎi yī shí sì yuán]: five hundred and fourteen yuan Chinese currency

520 in Chinese

五百二十 wǔ bǎi èr shí
伍佰贰拾 wǔ bǎi èr shí
520 related vocabulary in Chinese
五百二十支玫瑰 [wǔ bǎi èr shí zhī méi guī]: five hundred and twenty roses
伍佰贰拾元 [wǔ bǎi èr shí yuán]: five hundred and twenty yuan Chinese currency

555 in Chinese

五百五十五 wǔ bǎi wǔ shí wǔ
伍佰伍拾伍 wǔ bǎi wǔ shí wǔ
555 related vocabulary in Chinese
五百五十五个病人 [wǔ bǎi wǔ shí wǔ gè bìng rén]: five hundred and fifty-five patients
伍佰伍拾伍元 [wǔ bǎi wǔ shí wǔ yuán]: five hundred and fifty-five yuan Chinese currency

666 in Chinese

六百六十六 liù bǎi liù shí liù
陆佰陆拾陆 liù bǎi liù shí liù
666 related vocabulary in Chinese
六百六十六盏灯 [liù bǎi liù shí liù zhǎn dēng]: six hundred and sixty-six lights
陆佰陆拾陆元 [liù bǎi liù shí liù yuán]: six hundred and sixty-six yuan Chinese currency

700 in Chinese

七百 qī bǎi
柒佰 qī bǎi
700 related vocabulary in Chinese
七百个书架 [qī bǎi gè shū jià]: seven hundred shelves
柒佰元 [qī bǎi yuán]: seven hundred yuan Chinese currency

777 in Chinese

七百七十七 qī bǎi qī shí qī
柒佰柒拾柒 qī bǎi qī shí qī
777 related vocabulary in Chinese
七百七十七瓶水 [qī bǎi qī shí qī píng shuǐ]:seven hundred and seventy-seven bottles of water
柒佰柒拾柒元 [qī bǎi qī shí qī yuán]: seven hundred and seventy-seven yuan Chinese currency

800 in Chinese

八百 bā bǎi
捌佰 bā bǎi
800 related vocabulary in Chinese
八百把刀 [bā bǎi bǎ dāo]:eight hundred knives
捌佰元 [bā bǎi yuán]: eight hundred yuan Chinese currency

886 in Chinese

八百八十六 bā bǎi bā shí liù
捌佰捌拾陆 bā bǎi bā shí liù
886 related vocabulary in Chinese
八百八十六双鞋 [bā bǎi bā shí liù shuāng xié]:eight hundred and eighty-six pairs of shoes
捌佰捌拾陆元 [bā bǎi bā shí liù yuán]: eight hundred and eighty -six yuan Chinese currency

888 in Chinese

八百八十八 bā bǎi bā shí bā
捌佰捌拾捌 bā bǎi bā shí bā
888 related vocabulary in Chinese
八百八十八双袜子 [bā bǎi bā shí liù shuāng wà zǐ]:eight hundred and eighty-eight pairs of socks
捌佰捌拾捌元 [bā bǎi bā shí bā yuán]: eight hundred and eighty -eight yuan Chinese currency

900 in Chinese

九百 jiǔ bǎi
玖佰 jiǔ bǎi
900 related vocabulary in Chinese
九百盒牛奶 [jiǔ bǎi hé niú nǎi]:nine hundred boxes of milk
玖佰元 [jiǔ bǎi yuán]: nine hundred yuan Chinese currency

911 in Chinese

九百一十一 jiǔ bǎi yī shí yī
玖佰壹拾壹 jiǔ bǎi yī shí yī
911 related vocabulary in Chinese
九百一十一个西红柿 [jiǔ bǎi yī shí yī gè xī hóng shì]:nine hundred and eleven tomatoes
玖佰壹拾壹元 [jiǔ bǎi yī shí yī yuán]: nine hundred and eleven yuan Chinese currency

999 in Chinese

九百九十九 jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ
玖佰玖拾玖 jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ
999 related vocabulary in Chinese
九百九十九个土豆 [jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ gè tǔ dòu]:nine hundred and ninety-nine potatoes
玖佰玖拾玖元 [jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ yuán]: nine hundred and ninety-nine yuan Chinese currency

1000 in Chinese

一千 yī qiān
壹仟 yī qiān
1000 related vocabulary in Chinese
一千间房 [yī qiān jiān fáng]: 1,000 rooms
壹仟元 [yī qiān yuán]: 1,000.00 yuan Chinese currency

1001 in Chinese

一千零一 yī qiān líng yī
壹仟零壹 yī qiān líng yī
1001 related vocabulary in Chinese
一千零一个夜晚 [yī qiān líng yī gè yè wǎn]: 1,001nights
壹仟零壹元 [yī qiān líng yī yuán]: 1,001.00 yuan Chinese currency

1234 in Chinese

一千二百三十四 yī qiān èr bǎi sān shí sì
壹仟贰佰叁拾肆 yī qiān èr bǎi sān shí sì
1234 related vocabulary in Chinese
一千二百三十四栋大楼 [yī qiān èr bǎi sān shí sì dòng dà lóu]: 1,234 buildings
壹仟贰佰叁拾肆元 [yī qiān èr bǎi sān shí sìyuán]: 1,234.00 yuan Chinese currency

1314 in Chinese

一千叁百一十四 yī qiān sān bǎi yī shí sì
壹仟叁佰壹拾肆 yī qiān sān bǎi yī shí sì
1314 related vocabulary in Chinese
一千叁百一十四句话 [yī qiān sān bǎi yī shí sì jù huà]: 1,314 sentences
壹仟叁佰壹拾肆元 [yī qiān sān bǎi yī shí sìyuán]: 1,314.00 yuan Chinese currency

1500 in Chinese

一千五百 yī qiān wǔ bǎi
壹仟伍佰 yī qiān wǔ bǎi
1500 related vocabulary in Chinese
一千五百张纸 [yī qiān wǔ bǎi zhāng zhǐ]: 1,500 pieces of paper
壹仟伍佰元 [yī qiān wǔ bǎi yuán]: 1,500.00 yuan Chinese currency

1573 in Chinese

一千五百七十三 yī qiān wǔ bǎi qī shí sān
壹仟伍佰柒拾叁 yī qiān wǔ bǎi qī shí sān
1573 related vocabulary in Chinese
一千五百七十三瓶酒 [yī qiān wǔ bǎi qī shí sān píng jiǔ]: 1,573 bottles of wine
壹仟伍佰柒拾叁元 [yī qiān wǔ bǎi qī shí sān yuán]: 1,573.00 yuan Chinese currency

2000 in Chinese

二千 èr qiān
贰仟 èr qiān
2000 related vocabulary in Chinese
二千首歌 [èr qiān shǒu gē]: 2,000 soogs
贰仟元 [èr qiān yuán]: 2,000.00 yuan Chinese currency

3000 in Chinese

三千 sān qiān
叁仟 sān qiān
3000 related vocabulary in Chinese
三千块手表 [sān qiān kuài shǒu biǎo]: 3,000 watches
叁仟元 [sān qiān yuán]: 3,000.00 yuan Chinese currency

4000 in Chinese

四千 sì qiān
肆仟 sì qiān
4000 related vocabulary in Chinese
四千个时钟 [sì qiān gè shí zhōng]: 4,000 clocks
肆仟元 [sì qiān yuán]: 4,000.00 yuan Chinese currency

5000 in Chinese

五千 wǔ qiān
伍仟 wǔqiān
5000 related vocabulary in Chinese
五千个工厂 [wǔ qiān gè gōng chǎng]: 5,000 factories
伍仟元 [wǔ qiān yuán]: 5,000.00 yuan Chinese currency

7000 in Chinese

七千 qī qiān
柒仟 qī qiān
7000 related vocabulary in Chinese
七千片树叶 [qī qiān piàn shù yè]: 7,000 leaves
柒仟元 [qī qiān yuán]: 7,000.00 yuan Chinese currency

10000 in Chinese

一万 yī wàn
壹万 yī wàn
10000 related vocabulary in Chinese
一万个苹果 [yī wàn gè píng guǒ]: 10,000 apples
壹万叁仟八佰元 [yī wàn sān qiān bā bǎi yuán]: 13,800.00 yuan Chinese currency

20000 in Chinese

二万 èr wàn
贰万 èr wàn
20000 related vocabulary in Chinese
二万个朋友 [èr wàn gè péng yǒu]: 20,000 friends
贰万壹仟伍佰元 [èr wàn yī qiān wǔ bǎi yuán]: 21,500.00 yuan Chinese currency

30000 in Chinese

三万 sān wàn
叁万 sān wàn
30000 related vocabulary in Chinese
三万个士兵 [sān wàn gè shì bīng]: 30,000 soldiers
叁万伍仟八佰元 [sān wàn wǔ qiān bā bǎi yuán]: 35,800.00 yuan Chinese currency

100000 in Chinese

十万 shí wàn
拾万 shí wàn
100000 related vocabulary in Chinese
十万个中国人 [shí wàn gè zhōng guó rén]: 100,000 Chinese
拾万元 [shí wàn yuán]: 100,000.00 yuan Chinese currency

Some special number in Chinese

1. 666 meaning chinese [liù liù liù] means very excellent and outstanding

666-in-chinese
666-in-chinese

2. 8 [bā] is considered as lucky numbers, because it has the similar pronounciation of 发 [fā],which means make a fortune

8-in-chinese
8-in-chinese

3.520 [wǔ èr líng] the similar pronunciation of 我爱你 [wǒ ài nǐ],which means I love you

520-in-chinese
520-in-chinese

4.1314 [yī sān yī sì] the similar pronunciation of 一生一世 [yī shēng yī shì],which means love is forever.

1314-in-chinese
1314-in-chinese

5.4 [sì] and 14 [shí sì] are considered as bad numbers, because they have the same pronounciation of 死 [sǐ]

Chinese Numbers Quiz

After learning these, let’s have a little quiz.

1.八十一 [bā shí yī]A. 18B.81C.87D.78
2.五十四 [wǔ shí sì]A.54B.45C.47D.56
3.七十六 [qī shí liù]A.47B.73C.56D.76
4.二十三 [èr shí sān]A.32B.73C.23D.25
5.九十七 [jiǔ shí qī]A.92B.79C.97D.96

Want To Learn Real Chinese?

Contact Native-Chinese teacher, we provide native mandarin speaker as your private tutor. Here’s form for contact.

First

Recent Posts

native-chinese
Contact Us
Email: info@native-chinese.com
WhatsApp/WeChat/Mob: 
+86 135 5610 9678
Contact us today, reply within 8 hours
Location
Room 522, A1 Building, XingGang GuoJi, Yingbin Road, Huadu District, Guangzhou, China
Working Hour
Mon - Fri: 8:30 ~ 18:00
Visit Our YouTube Channel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy